Carol-Brady-Houston-Friday-NITE-Friends-Plano-Magazine-3