PATTIS-PLACE-COFFEE-TEA-PLANO-MAGAZINE-WHISKEY-AGED-BEANS